НОВИНИ

Заповед за избор на изпълнител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

* * *

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, публикува настоящото

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 – производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

                                                                  УСЛОВИЯ

1.  Срокът за набиране на предложенията, е от 01.10.2019 г.  до 16.00 ч. на 07.10.2019 г.;

2.      Място на подаване – канцелария на ДГ №48 „Ран Босилек“;

3.      За учебната 2019-2020 година са записани 120 деца;

4.  Учебните години, за които ще се извършват доставките са: 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;

 5Максимален брой доставки за всяка учебна година:   по схема „Училищен плод“ –  46 бр. доставки;  по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

1.      По схема „Училищно мляко“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

– Копие на сертификати за производство по БДС на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

– Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

– Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата.

2.      По схема „Училищен плод“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 – Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ №48 „Ран Босилек“ в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на ДГ №48 „Ран Босилек“ назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на детската градина за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на ДГ №48 „Ран Босилек“ определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към направеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт  0879 56 30 46.

        Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на ДГ №48 „Ран Босилек“ e 30.09.2019 г.

                                                                            Директор: Митка Николова

* * *

Класиране 16.09.2019 г.

Класирани деца

 1. Вх. № 16;
 2. Вх. № 17;
 3. Вх. № 18;
 4. Вх. № 19;
 5. Вх. № 20.

* * *

Детска градина №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

 • Яслена група /2 г. – набор 2017 г./ – 5;
 • Първа група /3 г. – набор 2016 г./ – 2;
 • Втора група /4 г. – набор 2015 г./ – 1;
 • Подготвителна група /6 г. – набор 2013 г./ – 5.

Срок за кандидатстване от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г. в кабинета на ЗАС от 8:00 до 16:00 ч. Класирането ще бъде обявено на 16.09.2019 г. /понеделник/ на сайта на детското заведение.

* * *

Уважаеми родители,

На 19.06.2019 г. /сряда/ от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща с Първа група на ДГ №48 „Ран Босилек“ за учебната 2019/2020 година.

                                                                                            

Уважаеми родители,

  На 12.04.2019 г. /петък/ от 8:00 до 18:00 ч. ще се поведе пролетно почистване на двора на детската градина. Каним Ви да участвате, за да направим площадките за игра на децата по- привлекателни.

Молим Ви, който има възможност, да си донесе подходящи инструменти /метла, лопатка, мотичка, кофа и др. /, както и растения, който да засадим в двора.