правила за постъпване

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца от общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна