Цел и мисия

Нашата мисия

Да осигурим не само базисна подготовка, но и да формираме в подрастващото поколение дух на общочовешки ценности и толерантност, до го направим адаптивно към изменящата се среда за успешна реализация.

Нашата Цел

Да превърнем детското заведение в територия на децата.

Нашият Приоритет

Да съхраним уникалността на децата.