За нас

Уважаеми родители,

Това е нашата първа среща с Вас от страниците на официалния сайт на ДГ № 48 „Ран Босилек”. Ентусиазираният и млад екип Ви приветства с добре дошли на страницата на детското заведение.
 

Детска градина № 48 „Ран Босилек”  е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.

Детска градина № 48 „Ран Босилек”   се намира в местност с богата култура и традиции – село Тополи само на 5 км от красивия черноморски град Варна.

 Детска градина № 48 „Ран Босилек”   е институция, с изградени във времето традиции и стил във възпитателно-образователната дейност и предоставя качествена среда, в която децата съхраняват своята индивидуалност и уникалност, свободно развиват уменията и талантите си. В Детска градина № 48 „Ран Босилек”, според  ЗПУО,  се осъществява възпитателно-образователен процес, в съответствие с изискванията на ДОС за педагогическо взаимодействие,  с  теми,  познавателно съдържание,  подходи и средства,  утвърдени от Директора в Програмната система на ДГ.

Децата са разпределени в  пет възрастови групи, всяка от които има свои различни образователни и възпитателни  потребности.

Една яслена група – за деца до 3 год. възраст.

Водещи са бързата и безболезнена адаптация на детето към среда, различна от семейната. Екипът на детското заведение помага на децата за   утвърждаване на детската самоличност, увереността в собствените възможности и доброто самочувствие.

 Персоналът в яслата се състои от  един педагог, 2 помощник – възпитателки и две медицински сестри. Възпитателната работа – игри и занимания са по програма предоставена на яслата от Министерство на образованието и науката.

Четири  градински групи – за деца от 3 год. до постъпването им в училище.

В детската градина децата се обучават по програма от МОН, като в зависимост от възрастова група, броят занимания е различен.  Денят на децата преминава в обучение, игри, трикратно хранене и следобеден сън. Издаването и приемането на децата става в удобно за родители време, съобразено единствено с работното време на градината..

В Подготвителната група заниманията на децата са съгласно държавните образователни изисквания и включват изучаването на физическа култура, битови и конструктивно-технически дейности, музика, изобразително изкуство, околен свят, математика, български език и литература В подготвителните групи – за деца от 5 до 7 год. възраст се акцентира върху подготовката за училище чрез изграждане на начални умения за четене и писане, развитие на мисленето  и формиране на качествата самостоятелност и организираност.