Представяне

Детска градина №48 „Ран Босилек“ работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Детска градина №48 „Ран Босилек“ участва в европейски схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Доставчик на продукти по двете училищни схеми за учебната 2023/2024 година в ДГ №48 „Ран Босилек“ е фирма „ЕКОХРАНИ“ ЕООД.