НОВИНИ

Уважаеми родители,

таксите само за присъствените дни от месец март 2020 година ще се заплащат след възобновяване дейността на детската градина, като периода на забавяне няма да се начисляват лихви.

Бъдете здрави и позитивни! Ще се радваме отново да бъдем заедно!

Tелефонна линия за психологична подкрепа на деца, ученици, родители и педагогически специалисти се открива във Варна, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности”. Обажданията приема екип от Общинския център за психологична подкрепа. Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционални последици от условията на принудителна социална дистанция. Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите при спазване на принципите за доброволност и дискретност. Въпроси могат да бъдат изпращани и по електронна поща.

Графикът на консултациите е следният:

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант:

всеки работен ден от 13 ч. – 15 ч.; 0882 567 038

Онлайн консултация /електронна поща:

Боряна Чалъкова – клиничен психолог, психотерапевт:

всеки работен ден от 10 ч. – 12 ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047

Марина Габровска – психотерапевт, медиатор:

всеки понеделник и четвъртък от 9 ч. – 13 ч.

e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111 денонощна

Заповед за избор на изпълнител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

* * *

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, публикува настоящото

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 – производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

                                                                  УСЛОВИЯ

1.  Срокът за набиране на предложенията, е от 01.10.2019 г.  до 16.00 ч. на 07.10.2019 г.;

2.      Място на подаване – канцелария на ДГ №48 „Ран Босилек“;

3.      За учебната 2019-2020 година са записани 120 деца;

4.  Учебните години, за които ще се извършват доставките са: 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;

 5Максимален брой доставки за всяка учебна година:   по схема „Училищен плод“ –  46 бр. доставки;  по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

1.      По схема „Училищно мляко“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

– Копие на сертификати за производство по БДС на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

– Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

– Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата.

2.      По схема „Училищен плод“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 – Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в ДГ №48 „Ран Босилек“ в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на ДГ №48 „Ран Босилек“ назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на детската градина за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на ДГ №48 „Ран Босилек“ определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към направеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт  0879 56 30 46.

        Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на ДГ №48 „Ран Босилек“ e 30.09.2019 г.

                                                                            Директор: Митка Николова

* * *

Класиране 16.09.2019 г.

Класирани деца

 1. Вх. № 16;
 2. Вх. № 17;
 3. Вх. № 18;
 4. Вх. № 19;
 5. Вх. № 20.

* * *

Детска градина №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за учебната 2019/2020 година:

 • Яслена група /2 г. – набор 2017 г./ – 5;
 • Първа група /3 г. – набор 2016 г./ – 2;
 • Втора група /4 г. – набор 2015 г./ – 1;
 • Подготвителна група /6 г. – набор 2013 г./ – 5.

Срок за кандидатстване от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г. в кабинета на ЗАС от 8:00 до 16:00 ч. Класирането ще бъде обявено на 16.09.2019 г. /понеделник/ на сайта на детското заведение.

* * *

Уважаеми родители,

На 19.06.2019 г. /сряда/ от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща с Първа група на ДГ №48 „Ран Босилек“ за учебната 2019/2020 година.

                                                                                            

Уважаеми родители,

  На 12.04.2019 г. /петък/ от 8:00 до 18:00 ч. ще се поведе пролетно почистване на двора на детската градина. Каним Ви да участвате, за да направим площадките за игра на децата по- привлекателни.

Молим Ви, който има възможност, да си донесе подходящи инструменти /метла, лопатка, мотичка, кофа и др. /, както и растения, който да засадим в двора.