правила за постъпване

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2022-2023 година https://dg.uslugi.io

През 2022 г. децата, приети в яслена група, ще кандидатстват през системата за електронен прием в първа възрастова група за учебната 2022/2023 г.

За първи път влиза в сила чл. 21 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, който регламентира кандидатстването за прием в първа възрастова група за децата, които са посещавали детска ясла към съответната детска градина по общия ред.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца от общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна