публикации

Обявление за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДГ № 48 „Ран Босилек”,с.Тополи, Община Варна https://app.eop.bg/today/179250

Открита процедура „Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на ОДЗ №36 „Ран Босилек“

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605405&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605407&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=615934&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632841&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632843&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=639053&newver=2