Публикации

Обявление за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДГ № 48 „Ран Босилек”,с.Тополи, Община Варна https://app.eop.bg/today/179250

https://app.eop.bg/buyer/32730